· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 150-156
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Evli Hemşirelerin İş-Aile Çatışma Düzeyini Etkileyen Faktörler
Selma Gürel2, Süheyla Özsoy1, Renginar Öztürk Dönmez1
1Ege Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği, İzmir, Türkiye
2Bilecik Devlet Hastanesi, Hemşirelik, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: iş-aile çatışması, hemşire, aile sağlığı merkezi
Özet
Amaç: Aile sağlığı merkezlerinde çalışan evli hemşirelerin iş -aile çatışması düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem:Bu kesitsel araştırma, İzmir ilindeki 26 aile sağlığı merkezinde yürütüldü. Olasılıksız örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılmaya gönüllü 103 evli hemşire araştırmanın örneklemini oluşturdu (katılım oranı=%95.4). Veriler, araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan 20 soru içeren anket formu ve İş-Aile Çatışması (İAÇ) ve Aile-İş Çatışması (AİÇ) ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde sayı-yüzde, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis testi ve korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 38.17±5.32 olduğu, %56.3’ünün ön lisans mezunu olduğu ve %97.1’inin çocuk sahibi olduğu belirlendi. Hemşirelerin ortalama 17.90±5.49 yıldır çalıştığı, %96.1’inin aldığı ücreti yetersiz bulduğu ve çalışılan birimden memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin iş-aile çatışması ölçeğinden aldığı puan ortalamasının 29.70±5.38 olduğu saptandı. Hemşirelerin işten aileye yönelik çatışma düzeylerinde alınan ücreti yeterli bulma, memnuniyet düzeyi, çalışma yılı ve eğitim düzeyinin etkili olduğu, aileden işe yönelik olan çatışma düzeyinde ise sadece alınan ücreti yeterli bulma ve işten duyulan memnuniyet derecesinin istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu belirlendi. Hemşirelerin işten aileye yönelik çatışmayı, aileden işe yönelik çatışmaya göre daha fazla yaşadıkları belirlendi.

Sonuç: Hemşirelerin işten aileye yönelik çatışmayı, aileden işe yönelik çatışmaya göre daha fazla yaşadıkları belirlendi. Aldığı ücreti yeterli bulan, işten duyulan memnuniyet düzeyi fazla olan ve çalışma süresi az olan hemşirelerin iş ve aile çatışma düzeylerinin düşük olduğu saptandı.

  • Başa Dön
  • Özet
  •