· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2017, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-162
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Sibel Küçük1, Neşe Uysal1, Nazan Çakırer Çalbayram2, İlknur Kahriman3, Sabahat Altundağ4, İlknur Gönenç2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Ankara, Türkiye
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Trabzon, Türkiye
4Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Denizli, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, etik, karar verme
Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin etik karar verme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Pamukkale, Karadeniz Teknik, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Lisans Bölümünde 1. ve 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerinden tabakalı rastgele örneklem yöntemi ile seçilen, toplam 848 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu ve Hemşirelikte Etik İkilem Testi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama değerler), t testi ve varyans analizi testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,01±2,07 ve %81,1’i kadındır. Öğrencilerin %44,5’i daha önce etik bir sorunla karşılaştığını belirtmiştir. En fazla karşılaşılan etik sorun hasta ve hemşire arasında yaşanan iletişim sorunlarıdır. Öğrenciler karşılan etik sorunları sorumlu kişilere (%50,3) ilettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin Pratik Düşünme (PD) puan ortalaması 20,10±4,85; İlkesel Düşünme (ID) puan ortalaması 49,87±6,83; İkilemelere Aşinalık puan ortalaması 18,32±2,93’tür. Kadınların aşinalık puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Çekirdek aile yapısına sahip öğrencilerde ID puan ortalamalarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu, etik eğitimi alma ve sınıf düzeyinin PD, ID, aşinalık puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturduğu saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: Sonuç olarak hemşirelik bölümü öğrencilerinin eğitim sürecinde etik sorunlarla karşılaştıkları ve etik karar verme düzeylerinin ortalama düzeyde olduğu belirlenmiştir. Etik eğitimi almış olma ve bazı demografik özelliklerin etik karar verme üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •