· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Termal Welding Sistemi ile Tonsillektomi Sonrası Ağrı Değerlendirilmesi
Elif Ayanoğlu Aksoy1, Şenol Polat2, Gediz Murat Serin3, Ferhan Öz3, Asım Kaytaz3
1Acıbadem Maslak Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi, KBB, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Bakırköy Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: termal welding sistemi, soğuk teknik tonsillektomi, tonsillektomi, ağrı
Özet
Amaç: Prospektif olarak termal welding sistemi ve soğuk teknik diseksiyon ile tonsillektomi uygulanmış pediatrik olgularda postoperatif ağrının karşılaştırılması.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya prospektif olarak Ocak ve Şubat 2007'de kurumumuza bağlı KBB Kliniklerinde genel anestezi altında adenotonsillektomi uygulanmış 44 çocuk hasta dahil edilmiştir. Hastalar taburcu edilirken Wong Baker görsel ağrı değerlendirme skalası verilip 1 hafta boyunca her sabah uyanınca analjezik almadan önce ağrılarının şiddetini değerlendirmeleri istenmiştir.

Bulgular: Termal welding sistemi (TWS) tonsillektomi grubunda cerrahi süresi ortalama 29,17 dakika, soğuk teknik (ST) tonsillektomi grubunda ise 45,95 dakika idi. Cerrahi süreleri kıyaslandığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. (p < 0.01). TWS grubunda kanama miktarı ortalama 19,5ml iken ST grubunda 123,9 ml idi. İstatistiksel olarak ST grubunda kanama miktarı anlamlı olarak daha fazla idi. (p < 0.01). TWS grubu ve ST grubu arasında ortalama ağrı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (P > 0.05).

Sonuç: TWS pediatrik hasta grubunda klasik yönteme göre postoperatif ağrı bakımından anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Ancak etkin, güvenilir, yeterli hemostaz sağlayan, cerrahi süreyi kısaltan bir yöntemdir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •