· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-140
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mahmut Akbolat1, Oğuz Işık1, Cemile Dede1, Mesut Çimen2
1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sakarya, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: atık, tıbbi atık, sağlık çalışanları
Özet
Amaç: Çalışma, sağlık çalışanlarının tıbbi atıklar konusunda eğitim alıp almadıklarını; eğitim almışlarsa ne tür eğitim aldıklarını ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda belirgin özelliklerini ortaya koymaya yönelik tanımlayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Sakarya il merkezindeki kamu hastanelerinde görevli 1647 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Çalışmada tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılmış olup; toplanan anketlerden 497'si analizlerde kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yazarlar tarafından hazırlanan bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve ANOVA testi kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,824'dür. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Daha çok hizmet içi eğitim şeklinde olmak üzere çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının %69,6'sı tıbbi atıklar konusunda eğitim almıştır. Sağlık çalışanları genel olarak kurumlarının bir atık planının bulunduğu (%66,9), tıbbi atıklar için özel depolama alanlarının ayrıldığı (%73,5), tıbbi atıkların toplanmasından sorumlu özel personelin görevlendirildiği (%72,6) ve tıbbi atıklarla diğer atıkların karışmaması için renk ayrımı yapıldığı (%81,5) konusunda bilgi sahibidirler. Ayrıca, tıbbi atıkların enfeksiyon oluşmasını engelleyecek şekilde toplanması ve görevlilere teslimi konusunda (4,48±0,633) üst düzeyde bilgisi bulunan sağlık çalışanları arasında; hekim ve hemşireler; önlisans ve lisansüstü seviyede eğitim alanlar ve klinik ve polikliniklerde görev yapanların bilgi ve davranışlarının diğer çalışanlardan daha üstün olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geri kazanabilir atıkların değerlendirilmesi sağlık kuruluşlarının ekonomik kayıp yaşamaması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu kapsamda, çalışanlar, hasta ve yakınları ve çevreye risk oluşturmadan hizmetlerin sürdürülebilmesi için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ve verilen eğitimlerin sürdürülmesi önerilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •