· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-145
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Anaerop Kan Kültür Şişelerinin Rutin Kullanımının Değerlendirilmesi
Işın Akyar, Görkem Yaman
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kan, kültür, anaerop bakteriler, Gram negatif fakültatif anaerop basiller
Özet
Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında farklı protokoller uyarınca 2 aerop şiş e ya da 1 aerop, 1 anaerop şişeden oluşan kan kültür setleri kullanılabilmektedir. Aerop kan kültür şişeleri ile birlikte anaerop kan kültür şişelerinin kullanıldığı kan kültür setlerinde fakültatif anaerop bakterilerin yalnızca aerop şişelerin kullanıldığı kan kültürlerine göre daha iyi üredikleri gösterilmiştir. Kan kültürlerinde anaerop üremeleri saptayabilmek ve fakültatif anaerop bakterilerin de saptanabilirliğinin arttırılması amacı ile anaerop kan kültür şişelerinin rutin kullanımının uygunluğu araştırılmıştır.

Hastalar ve yöntem: Ağustos 2009 - Ağustos 2010 tarihleri arasında kurumumuza ait 9 farklı hastaneden gönderilmiş olan 2398 hasta örneği (4796 şişe) 1 aerop ve 1anae rop kan kültür şişesinden oluşan kan kültür setlerine ekilerek BACTEC otomatize sistemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada tüm kan kültürlerinde pozitiflik oranı %29,6 olarak saptanmıştır. Tüm üremelerin 172'si (%24.3) yalnızca anaerop şişelerde, 310'u (%43.7) yalnızca aerop şişelerde, 227'si (%32) ise hem aerop hem de anaerop şişelerde saptanmıştır. Tüm üremelerin %63,8'ini Gram pozitif koklar, %27,8'ini Gram negatif basiller, %0,4'ünü anaeroplar, %8,2'sini mantarlar oluşturmuştur. Bu mikroorganizmaların yalnızca anaerop şişede üreme oranları Gram pozitif koklar için %26.1, Gram negatif basiller için %17.3, anaeroplar için %100, mantarlar için ise %3.4 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Bu veriler ışığında, kurumumuzda anaerop kan kültür şişelerinin rutin laboratuvarda aerop şişelerle birlikte kullanılmalarının sürekliliği uygun bulunmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  •